• فهرست آثار ثبتی


  آدرس مالكيت نوع اثر موضوع اثر تاریخ ثبت شماره ثبت قدمت نام اثر ردیف
  شهر باخرز - انتهاي خيابان حميدالدين عبدلله (100 متري جنوب غرب شهر باخرز) وقفي بنا مسجد 09/05/1379 2905 قرن 4 ه . ق
  شهر تاریخی مالین
  (مسجد شيخ عبدالله)
  1
   بخش باخرز- دهستان باخرز- داخل روستاي استاي وقفي بنا مسجد 04/12/1384 12081 اواخر صفويه- اوايل قاجار مسجد جامع استاي 2
   بخش باخرز- جنوب شرق روستاي همت آباد خصوصي
  (ورثه محمدحسين رشتخواري)
  بنا قلعه 05/22/1384 13137 قاجاريه قلعه همت آباد 3
  بخش باخرز- دهستان باخرز- 3ك. م جنوب غرب روستاي نوبهار (63ك. م شمال غرب تايباد) دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13138 اسلامي - قاجاريه قلعه اسكندر آباد 4
  بخش باخرز- دهستان باخرز- 2ل م شمال شرق جيزآباد (65ك. م شمال غرب تايباد) خصوصي
  (حسين مرادي)
  بنا آسياب 05/22/1384 13141 قاجاريه آسياب آبي جيزآباد 5
   بخش باخرز- دهستان باخرز- 1ك م جنوب روستاي گزي (65ك. م شمال غرب تايباد) دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13144 قاجاريه قلعه سوخته 6
  شهر باخرز – بلوار امام خميني – ابتداي خيابان حميد الدين عبدالله دولتي بنا آب انبار 05/22/1384 13146 اواخر قاجار آب انبار باخرز 7
  بخش باخرز - روستاي تنگل مزار عمومي بنا قلعه 05/22/1384 13147 پيش از اسلام قلعه بلوچي 8
  بخش باخرز- دهستان باخرز- 500 متري شرق روستاي بزنگرد (65ك. م شمال غرب تايباد) دولتي بنا قلعه 05/22/1384 13315 قاجاريه بقاياي قلعه بژنگرد 9
  بخش باخرز- دهستان باخرز- داخل روستاي چهارطاق وقفي بنا مسجد 03/03/1386 19111 پهلوي اول مسجد تاريخي چهارطاق 10
    دولتي تپه تپه 12/25/1379 3099 صدر اسلام- قرن 7 هـ.ق تپه گندم شاد 11
    دولتي تپه تپه 12/24/1384 15226 تاريخي- قرن 6 هـ.ق تپه مردان آباد (2) 12
    دولتي تپه تپه 12/24/1384 15234 تاريخي تپه مردان آباد (1) 13
    دولتي تپه تپه 12/06/1385 17427 قرن 4-6  هـ .ق تپه رودابه 14
    خصوصي تپه تپه 03/03/1386 19106 قرن 6-10 هـ .ق تپه ارزنه 15
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19123 قرون اوليه اسلامي تپه كج اولنگ 16
    دولتي تپه تپه 03/03/1386 19193 قرن5-7 هـ .ق تپه سوخترگزيك 17
    خصوصي
  (قربان صوفي)
  تپه تپه 10/12/1386 20478 تاريخي تپه كولاب 18
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20565 قرن 7-10 هـ .ق تپه سيدميرحسين 19
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20580 قرن 6-9  هـ .ق تپه شيرخان 20
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20583 قرن 5-7 هـ .ق تپه پيرنخود 21
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20584 اوايل دوره اسلامي تپه كاريز گوسفند 22
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20586 قرن 5و6 هـ .ق تپه گوركي 23
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20587 قرن 7-8 هـ .ق تپه جهار طاق 24
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20588 قرن 6-8 هـ .ق تپه برج 25
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20590 قرون اوليه اسلامي تپه ده نو 26
    دولتي تپه تپه 10/26/1386 20592 اوايل دوره اسلامي تپه دوست محمد 27
    دولتي تپه تپه 12/27/1386 22292 قرون مياني اسلامي تپه جيزآباد 28
    دولتي تپه تپه 03/24/1390 30294 ساساني تپه توران 29
    دولتي محوطه شهر تاريخي 12/25/1378 2613 سلجوقي شهر تاریخی مالین 30
    دولتي محوطه محوطه 05/17/1383 11041 قرن 4-8 هـ .ق محوطه باستاني مسيله 31
   
شهرستان ها
ورود
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق